Stadgar för Svenska Bonsai Sällskapet


Org nr 802461-5430

Antagna vid årsmötet den 18 augusti 1996 och delvis reviderade (§ 10) den 20 augusti 2000, (§ 6) den 9 september 2001, (§3) den 7 september 2003, (§3 och §10) den 12 september 2004, (§1) den 18 september 2005,  (§5) den 1 september 2007, (§10) 2012 och 2013, (§3)2013, 2014 och 3 september 2017 (§5,p11), 31 augusti 2019 (§1).

§ 1 Svenska Bonsai Sällskapet är en ideell sammanslutning, öppen för alla, som ska sprida intresse och förståelse för bonsai odling samt bidra till att öka medlemmarnas kunskaper i odlingsteknik och formgivning av bonsai. Svenska Bonsaisällskapet Bildades i Göteborg 1986 och har sitt säte i Mölndal, Mölndal Stad, Umeå, Stockholm och Malmö.

§ 2 Sällskapet ska verka för den i § 1 angivna målsättningen genom att arrangera utställningar, kurser och träffar för utbyte av erfarenheter och liknande aktiviteter. För att underlätta den regionala verksamheten är sällskapet uppdelat i fyra kretsar: norra, södra, västra och östra kretsen.

§ 3 Sällskapet ska minst tre gånger per år publicera en medlemstidning vars innehåll baseras på medlemmarnas bidrag, intresse och önskemål. Sällskapets kassör sammanställer kvartalsvis en medlemsmatrikel som distribueras till samtliga funktionärer. Övriga medlemmar får en kopia efter önskemål till kassör eller kretsansvarig.

§ 4 Sällskapet har ordinarie medlemmar samt hedersmedlemmar. Ordinarie medlem kan var och en bli som är intresserad av bonsaiodling. Styrelsen eller årsmötet kan kalla särskilt förtjänt person till hedersmedlem.

§ 5 Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 april – 31 mars. Årsmöte hålls inom sex månader efter verksamhetsårets utgång, dock tidigast fyra veckor efter räkenskapsårets utgång. Styrelsen kallar till årsmötet genom sällskapets tidning eller med post minst 4 veckor före utsatt tid för årsmötet. 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Fastställande av dagordning.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av justeringsman tillika rösträknare.
 4. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
 5. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 7. Genomgång av revisionsberättelsen.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av krets för nästa årsmöte.
 11. Val av styrelse:

ordförande

vice ordförande

kassör

sekreterare

4 styrelseledamöter med regionansvar för norra, södra, västra och östra kretsen

2 suppleanter

Redaktör

Mandattiden för styrelseledamöter och suppleanter är två år. Första gången val äger rum enligt dessa stadgar skall dock hälften av ledamöterna väljas för ett år.

 1. Val av 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant.

Mandattiden är två år. Första gången val äger rum enligt dessa stadgar skall dock en revisor väljas för ett år.

13. Val av 3 ledamöter i valberedningen. Mandattiden är två år. Första gången val äger rum enligt dessa stadgar skall dock en ledamot väljas för ett år.

15. Övriga ärenden

§ 6 Varje medlem har en röst. Röstning genom fullmakt får förekomma. Familjemedlem har rösträtt men får inget eget exemplar av medlemstidningen eller andra utskick. Med familjemedlem avses person boende inom samma hushåll.

§ 7 Styrelsen ska senast två veckor före årsmötesdagen tillhandahålla räkenskapshandlingar och styrelseprotokoll för granskning av revisorn. Denne kan när som helst under verksamhetsåret begära tillgång till räkenskapsmaterial och kassa för erforderliga kontroller.

§ 8 Extra årsmöte skall hållas när styrelsen anser det befogat eller när minst 10% av sällskapets medlemmar påkallar det. Styrelsen är då skyldig att utfärda kallelse till sådant möte, som skall äga rum inom två månader.

§ 9 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så påfordrar. Styrelsen är beslutsfähig för när minst fem ledamöter eller suppleanter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 10 Sällskapets firma samt post och bank tecknas av ordförande och kassören var för sig.

 1. Vid beräknade utgifter på 1000 kronor till 2000 kronor skall ordförande och kassör kontaktas i förväg för godkännande, som lämnas skriftligt eller via E-mail.
 2. Vid beräknade utgifter över 2000 kronor skall hela styrelsen kontaktas i förväg genom kassör eller ordförande. Godkännande lämnas skriftligt eller via E-mail.
 3. Utbetalningarna attesteras i efterhand.

§ 11 För verksamheten inom de olika kretsarna ansvara de valda styrelseledamöterna för respektive krets. Styrelsen kan dock ingripa om verksamheten inte skulle vara förenlig med sällskapets målsättning.

§ 12 Medlemsavgift fastställes av årsmötet och gäller för kalenderår. Hedersmedlem erlägger ej någon avgift. Den medlem som erlagt medlemsavgiften efter den 1 juni har ej rösträtt vid det närmast följande årsmötet. Medlemsavgift som inkommit till sällskapet efter den 1 oktober gäller för resten av året samt för närmast följande år.

§ 13 Medlem får ej utnyttja sällskapets namn för egen kommersiell verksamhet.

§ 14 Medlem som grovt bryter mot sällskapets målsättning eller syfte kan av styrelsen eller årsmötet uteslutas ur sällskapet.

§ 15 Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av enskild medlem och skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den första maj inför ordinarie årsmöte. Beslut om stadgeändring fattas med två tredjedels majoritet.

§ 16 Beslut om upplösning av Svenska Bonsai Sällskapet fattas vid två på varandra följande årsmöten och med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Vid upplösning av sällskapet skall tillgångarna tillfalla och fördelas lika mellan medlemmarna.